• svetovanje glede urejanja etažne lastnine:
  • priprava elaborata za ureditev etažne lastnine,
  • priprava pogodb o vzpostavitvi ali delitvi etažne lastnine,
  • priprava pogodb o ureditvi medsebojnih razmerij etažnih lastnikov,
  • koordinacija izdelave projekta etažne lastnine (geodetski del) in vpisa v register stavb,
  • priprava predlogov za vpis etažne lastnine v register stavb,
  • priprava predlogov za vpis etažne lastnine v zemljiško knjigo,
 • svetovanje glede izbire upravnika stavb v etažni lastnini,
 • geodetske storitve, povezane z zemljiškim katastrom (ureditev meje, parcelacija, komasacija, vris stavbe),
 • geodetske storitve, povezane z katastrom stavb, registrom nepremičnin (REN) in zbirnim katastrom gospodarske javne infrastrukture (ZK GJI),
 • svetovanje glede urejanja razmerij med lastniki in upravnikom
© Copyright 2024
Oblikovanje in izdelava Kabi d.o.o.